Deklaracja dostępności Drukuj
czwartek, 17 wrzesień 2020

Strona stanowi archiwum prowadzone w latach 2007 - 2020.

W sprawach związanych z dostępnością prosimy o kontakt z Koordynatorem Dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.Deklaracja dostępności Niecodziennik Biblioteczny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Niecodziennik Biblioteczny.

Data publikacji strony internetowej: 2002-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-29

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
- wielkość czcionki
- kontrast
- alternatywa w postaci tekstu

Wyłączenia
Strona od 29 lipca 2020 roku pełni rolę archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Piasecka.
E-mail: marta.piasecka@mbp.lublin.pl
Telefon: 81 466 62 95

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Adres: ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
E-mail: mbp@mbp.lublin.pl
Telefon: 81 466 62 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Następny >
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.