UWAGA PROZAICY. LAUR BOLESŁAWA PRUSA CZEKA ! Drukuj
niedziela, 13 czerwiec 2010
Tradycyjnie już, po raz trzydziesty, w listopadzie tego roku, w czasie Lubelskiej Jesieni Literackiej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, odbędzie się uroczyste wręczenie nagrody literackiej. W tym roku będzie to II Ogólnopolska Nagroda imienia Bolesława Prusa, przyznawana w dziedzinie prozy. O ów zaszczytny Laur mogą ubiegać się prozaicy, którzy w latach 2008-2009, a także w roku bieżącym, opublikowali tom powieści, zbiór opowiadań lub esejów. Opublikowane książki należy nadsyłać pocztą do 15 października 2010 roku (lub składać osobiście, w godz. 1000 – 1500), pod adres:  Muzeum Literackie im. J. Czechowicza, ul. Złota 3, 20–112 Lublin. Prosimy o dostarczanie trzech egzemplarzy tytułu. Książki kandydujące do nagrody  mogą nadsyłać autorzy, wydawnictwa, biblioteki, instytucje, także osoby prywatne. Jury powołane przez Lubelski Oddział SPP przyzna nagrodę główną: Laur Bolesława Prusa, wraz z nagrodą pieniężną, która w tym roku wynosi 10 000,00 zł. Nagrodzony utwór zostanie zaprezentowany na uroczystym wieczorze autorskim laureata. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie Lublin, czerwiec 2010 r.
REGULAMIN KONKURSÓW LITERACKICH LUBELSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA PISARZY POLSKICH
1. Nagroda  Literacka  Lubelskiego  Oddziału  SPP  przyznawana  jest  co  roku  –   przy   czym,   na przemian, raz jako Ogólnopolska  Nagroda  Poetycka  im.  Józefa  Czechowicza,  drugi  raz  jako Ogólnopolska Nagroda Prozatorska im. Bolesława Prusa.
2. Zarząd Oddziału SPP ogłasza Konkurs i jego Regulamin  w  środkach  masowego  przekazu  oraz Internecie, a także powołuje corocznie Jury, złożone z członków SPP O/Lublin i jednej  osoby  z zewnątrz. W skład Jury wchodzą co najmniej trzy osoby.
3. Do zadań Jury należy wybór tytułu zasługującego na wyróżnienie, sporządzenie protokołu z  prac  oraz  ogłoszenie  wyników  Konkursu.  Członkowie   Jury   otrzymują   za   swoją   pracę wynagrodzenie.
4. Nagradzane mogą być książki polskojęzyczne wydane w ciągu dwóch ostatnich lat, tzn. w  latach poprzednich oraz roku ogłoszenia Konkursu (tzn. w  2008,  2009  oraz  2010)  –  bez  względu  na miejsce zamieszkania autorów  czy  lokalizację  wydawnictwa,  zgłoszone  przez  wydawnictwa, stowarzyszenia i związki twórcze lub osoby prywatne.
5. Jury rozpatruje tylko i wyłącznie  tytuły,  które  napłynęły  po  ogłoszeniu  Konkursu  przed  datą końcową ich nadsyłania. Datę tę stanowi 15 października 2010 r. Członkowie Jury nie mogą zgłaszać własnych propozycji do Nagrody ani tym bardziej sami brać udziału w Konkursie. 6. W  wyjątkowych  przypadkach  nagradzane  mogą  być  także  dzieła  translatorskie,   stanowiące przekłady utworów polskojęzycznych oraz dzieła obcojęzyczne, przyswajane polskiej kulturze.
 7. Nagroda  może  być  przyznawana  za  jedną  książkę,  za   wydawnictwa   kilkutomowe   lub   za całokształt twórczości – ze szczególnym uwzględnieniem jubileuszu życia lub twórczości autora
8. Ogólnopolską Nagrodę Prozatorską im. B. Prusa przyznaje się w dziedzinie powieści. W  wyjątkowych   przypadkach   –   gdy   chodzi   o   utwory   o   niezwykle   wysokim   poziomie artystycznym – Nagrodę można przyznać za tom opowiadań bądź esejów.
9.Ogólnopolską Nagrodę Poetycką im. Józefa  Czechowicza  przyznaje  się  za  tom  poezji  lub  za całokształt twórczości
10. W szczególnych okolicznościach Jury zakłada możliwość przyznania Nagrody – zarówno w dziale poezji, jak i prozy – dla Redakcji wybitnego pisma literackiego
11. Wysokość Nagrody ustalana jest corocznie, co roku również ustala się  wysokość  honorarium  dla jurorów.
12. Fundatorem Nagrody może być każdy, zarówno organa władzy administracyjnej, jak i fundacje, firmy czy osoby prywatne
13. Przyznawana jest jedna nagroda, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach jest możliwe przyznanie jej ex equo dwóm utworom dwóch autorów. Jury Nagrody nie przyznaje wyróżnień ani dyplomów honorowych.
14. Uroczyste wręczenie  Nagrody  przez  prezesa  Oddziału  SPP  odbywa  się  w  miejscu  i  czasie ustalonym  przez  Zarząd  Oddziału,  podanym  do  publicznej  wiadomości  co  najmniej  na  trzy tygodnie przed terminem wręczenia. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie Lublin, 2008 r.
< Poprzedni   Następny >
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.